Douglas Hogg, detail of ‘Photosynthesis’ (2008), National Fern Collection, Glasgow Botanic Gardens, Glasgow.
Photo: Douglas Hogg

National Fern Collection, Glasgow Botanic Gardens, Glasgow